Terms of Service

Tjenestevilkår

EgenWebside AS provides web hosting to clients worldwide, and we have a responsibility to protect each client and to provide the best services available. All clients of EgenWebside AS are subject to the following terms of service:

Generelt

Denne avtalen omfatter kunder med leid webplass eller domener hos EgenWebside AS. Betingelsene anses akseptert i sin helhet ved effektuert bestilling

Forpliktelser og ansvarsfordeling

Avtalen gir brukeren tilgang til server hos EgenWebside AS med avtalt webplass. Webplassen er tilgjengelig for brukere av Internett. EgenWebside AS sitt ansvar er beskrevet i denne avtalen.

Innhold og funksjoner

Bedriften eller brukeren er selv ansvarlig for å legge inn, samt å oppdatere informasjon på sidene. Alt innhold som legges ut på serveren er brukerens ansvar og han beholder selv eierskap og opphavsrett til det materialet som legges ut.
Bedriften eller brukeren er selv ansvarlig for alt materiale som legges ut på serveren og at opphavrettslige bestemmelser ikke blir krenket.
Brukeren er også ansvarlig for at nødvendige konsesjoner fra offentlige myndigheter foreligger, samt at materiale ikke er ærekrenkende eller på annen måte er lovstridig.
EgenWebside AS har eiendomsrett og opphavsrett til all eksisterende og fremtidig programkoder og tekniske løsninger som stilles til rådighet for brukeren. EgenWebside AS kan bli pålagt å stenge brukerkontoer på bakgrunn av klager fra myndigheter eller private interesser, der det fra disse hevdes at innholdet på kontoen er rettstridig. EgenWebside AS vil da vurdere klagen, og hvis EgenWebside AS er av den oppfatning at innholdet kan være rettstridig, vil kontoen stenges umiddelbart. Med mindre EgenWebside ASs vurdering av rettstridigheten har vært grovt uaktsom, vil ikke EgenWebside AS erstatte eventuelle tap kunden lider som følge av nedetiden dette vil medføre.

Klienter med kontoer som promoterer aktiviteter som er i strid med Norsk og/eller internasjonal lovgivning, er ikke ønsket. Det samme er distribusjon/linking av/til "warez" (piratkopier av kommersiell programvare/spill og passord)/ "hacking"-nettsteder. Slike kontoer blir stengt uten forvarsel. I tillegg vil eventuelle slike kontoinnehavere risikere bøter og / eller fengselsstraff. Klienter har anledning til å publisere på sine kontoer filer beregnet til allmenn nedlasting. Den tillatte trafikk til og fra kontoen er begrenset av spesifikasjonene i den produktpakke som er valgt. Det ikke er lov til å kjøre egne prosesser på maskinen uten tillatelse fra EgenWebside AS (herunder IRCbots, eggdrop m.m.). Klienten vil i slike tilfelle bli varslet. Ved et eventuelt nytt regelbrudd, vil kunden risikere at kontoen stenges. Dersom brukeren legger ut websider eller programvare som forårsaker feil eller problemer på EgenWebside ASs servere, forbeholder EgenWebside AS seg retten til å kunne stenge brukerens konto med umiddelbar virkning. Kunden vil først kunne benytte seg av kontoen etter at den problematiske programvaren er fjernet. Å bruke EgenWebside ASs servere til å bryte seg inn / hacke i andres systemer, er strengt forbudt. EgenWebside AS reserverer seg retten til å bestemme hva som er brudd på dette. Kunder som får sitt nettsted stengt, vil kunne motta maksimum kr. 3000,- i gjenåpningsgebyr.

Drift

EgenWebside AS sørger for drift av serveren, kontinuerlig overvåking av tjenesten og følger opp status på det utstyret som inngår i tjenesten.

Kundeservice

Ved behov for brukerstøtte eller ved eventuelle feilsituasjoner skal brukeren henvende seg til EgenWebside AS sin brukertjeneste via e-post. Ved feilmeldinger vil EgenWebside AS iverksette tester for å finne årsaken til den meldte feilen.

Ansvarsbegrensning

Kunden må påregne at EgenWebside ASs tjeneste av og til kan være nede, grunnet serverfeil, linjefeil eller oppgraderinger av disse. Normalt vil ikke slike forhold innebære avtalebrudd fra EgenWebside AS sin side. Det er ikke utenkelig at slike feil kan føre til datatap på EgenWebside ASs servere. Kunden må derfor selv sørge for at det eksisterer backup av viktige filer, og kunden må selv sørge for å sikre at kommunikasjon med eventuelle kontakter kan ivaretas under slik nedetid.

Maksimal erstatningsplikt ved brudd på avtalen fra EgenWebside ASs side er begrenset til verdien på avtalen til den enkelte kunde. EgenWebside AS holdes ikke ansvarlig dersom brukere av Internett, bevisst eller ubevisst skaffer seg adgang til bedriftens eller brukerens dataressurser og forstyrrer eller vanskeliggjør informasjonsflyt. Bedriften eller brukeren har ansvar for å innføre og følge egne sikkerhetsregler for publisering, slik at brukernavn og passord ikke blir kjent for uvedkommende. Bedriften eller kunden forplikter seg til å holde EgenWebside AS skadeløs for ethvert krav som tredjemann måtte rette mot EgenWebside AS som har sammenheng med det materiale som brukeren har lagt inn på tjenestemaskinen.

Utestengelse

EgenWebside AS har rett til umiddelbart å stenge bedriftens eller brukerens tjeneste, ved brudd på de her angitte regler eller ved utelatelse av oppgjør. Ved unnlatt betaling fra kundens side, vil kundens tjeneste bli stengt. Hvis kunden etter dette ikke betaler innen 14 dager, kan EgenWebside AS velge å ta betaling for de påløpte domenekostnadene i form av tilegnelse av kundens domenenavn. En stengning på bakgrunn av det overnevnte blir å betrakte som en oppsigelse, slik at abonnentens betalingsforpliktelser gjelder frem til det tidspunkt avtalen skulle opphøre ifølge normal oppsigelsestid. Gjenåpning av stengt konto faktureres med kr 300.-

Priser

Priser og eventuelle andre ytelser er beskrevet i egen prisliste på https://www.EgenWebside AS.no. Alle priser kan endres av EgenWebside AS med minimum 30 dagers varsel. Varsel blir kunngjort på kundesidene og via mailinglisten til brukerne. Alle priser er eksklusive eventuelle statlige avgifter, herunder merverdiavgift, med mindre annet er spesifisert.

Force Majeure

Dersom avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant og for så lang tid som forholdet varer.

Øvrige bestemmelser

Alle tjenester inngås på basis av 12 måneders avtaleperiode med mindre annet er spesifisert. Bedriften eller kunden kan ikke overdra sine rettigheter og forpliktelser under denne avtale uten skriftlig samtykke fra EgenWebside AS. Oppsigelse for tjenester levert av EgenWebside AS skal skje innen 2 mnd. før avtaleperiodens utløp. Dersom oppsigelse blir levert etter dette tidspunkt vil ny avtaleperiode påløpe..
Tjenestene levert av EgenWebside AS kan flyttes for kundens regning, til annen ISP på ethvert tidspunkt. Dog påløper avtalte kostnader for avtaleperioden. En slik flytting blir å regne som en oppsigelse og kundens konto hos EgenWebside AS vil umiddelbart bli sperret. Kunden skal i slike tilfeller skriftlig underrette EgenWebside AS om at kundeforholdet er opphørt. Dette må skje senest 3 mnd før avtaleperiodens utløp om ikke kostnader for ny avtaleperiode skal påløpe.

Videresalg av plass og funksjonalitet er kun tillatt etter skriftlig avtale med EgenWebside AS.

EgenWebside AS kan ikke holdes økonomisk ansvarlig på feil fra underleverandører.